HAKKIMIZDA

Etik İlkelerimiz

Etik İlkeler, yasalarla belirlenmiş sınırları olan davranışların dışında, bir kişinin toplumun güven ve beklentisine göre hareket edebilme yeteneğidir. Konu çalışma ortamı ise; şirket çalışanlarının kendi aralarında ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve Şirket'in iç davranış kültürünü oluşturan ilkeler bütünüdür. Şirket içinde hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların etkin kullanılması, haksız rekabetin önlenmesi ve çalışanlarla ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliği artırmak amacıyla kurulmuştur.

Aşağıdaki tüm etik kurallar ve çalışma ilkeleri Karaca bünyesindeki şirketlerin çalışanları içindir. Tüm yönetici ve çalışanların etik ilkelere uyması beklenir.

Karaca Yöneticileri ve Tüm Karaca Çalışanları; Dürüst, insana ve insan haklarına saygılı, sabırlı ve anlayışlı, adil, paylaşımcı, güvenilir, şeffaf ve hesap verebilir, gayretli ve cesaretli, kamu yararını gözeten, yasalara ve kurallara uyan, görevini yaparken dil, din, ırk, cins, siyasi düşünce, mezhep ayrılıklarından etkilenmeyen, yetkilerini yerinde ve doğru kullanan, işini doğru ve severek yapan, sahiplenen, kendini geliştirmek için gayret sarf eden, şikayet  ve önerileri dinleyen, karşısındakine değer veren, verdiği sözleri tutan, ahde vefa duygusuna sahip insanlar olmalıdır.

İstenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve zamanında ihtiyaç duyulan birimlere ulaştırılması, işlemlerin sıfır hata ile bir an önce sonuçlandırılması, yetkilerin menfaat amacıyla kullanılmaması, çalışanların tarafsız, adil olması, yapılan işlerin her zaman hesap verilebilir ve denetlenebilir olması, Karaca’nın menfaatlerinin korunması, haberdar olunan kural dışı iş, işlem ve eylemlerin yetkili yöneticilere bildirilmesi, çalışanlara eşit davranılması ve sorunları ile ilgilenilmesi, kişisel menfaatlerin şirket menfaatlerinin önüne geçmesinin önlenmesi, personele nezaket ve saygı kuralları içerisinde davranılması, ödüllendirme sistemine önem verilmesi, çalışanlara yönelik sosyal aktivitelerin artırılması, personele etik kuralların ve performans ölçütlerinin duyurulması, Karaca Lojistik’in Etik Kuralları ve Çalışma İlkeleri açısıdan esastır.

Sektöre İlişkin ; Türkiye’de lojistik sektörünün gelişmesi, ortak menfaatlerinin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranılır. Rakiplerle rekabet ederken dürüst ve adil davranılır, yasalara uyulur.

Mevzuata İlişkin Hususlarda ; Tüm faaliyetlerde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uygunluk sağlanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin ; Tüm hizmet ve işlemlerde  taraflara bilgi anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olarak sunulur. Kurumsal yönetim ilkelerine titizlikle uyulur.

Çıkar Çatışmalarına İlişkin ; Bir Karaca Lojistik çalışanının bir yakınının, çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi menfaat sağlaması; sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine girmesi yasaktır. Görevleri esnasında çalışanlar şirket menfaatlerini korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar. Çıkar çatışmalarına engel olacak her türlü önlem alınır. Hiçbir çalışan, şirket operasyonlarından şahsi yarar sağlayamaz, şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, şirket ile rekabete giremez. Yönetici ve çalışanlarımızın mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamaları denetlenir ve önlenir.

Sosyal Sorumluluk ve Çevreye İlişkin ; Tüm faaliyetlerde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilir.

Şirket Varlıklarının Korunması, Doğru Kullanımına İlişkin; Karaca Lojistik çalışanları şirket varlıklarını korumalı ve verimli ve sadece iş amaçlı kullanmalıdırlar. Bilgi en kritik varlık kategorilerimizden biridir. Bilgi güvenliğine önem verir, müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına göz yummayız. Bilgi varlıklarının arz ettikleri önem, değer ve hassasiyete uygun korunmalarını sağlamak amacıyla, tüm çalışanlarımız Karaca Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Aydınlatma Esaslarına İlişkin ; Yapılacak tüm görüşmeler şirketin belirlediği "Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yapılır. Görev verilen bölümler dışında hiç bir çalışan Karaca Global Lojistik’i temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.